အဇုမ တေဆးမဲ့မုန္႔ ပြဲ
6/2/2018, 1:13:59FEAST
Tabernacle Feast
Trumpet Feast
Feast of Weeks/ Pentecost
First Fruit Feast
First Fruit Feast
Israel Feasts
ပသခါ ပြဲ
ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိေသာ ပြဲမ်ား
တံပိုး မွ ုတ္ ပြဲ
အဇုမ တေဆးမဲ့မုန္႔ ပြဲ

1 2 > >>

ACTS
BEAST
COLOSSIANS
CROWNS
DISPENSATION
ETERNALLIFE
FEAST
GODLYWOMAN
HOLYSPIRIT
JOHN
MATTHEW
OFFERING
PHILIPPIANS
REVELATION
ROMANS
SALVATION
TABERNACLE
TEMPLE
VIDEO
WARS
SAYA AUNGLIN
SAYA ANDREW PUIA
GUEST SPEAKERS
VAN KAI U SIH
ZANNIAT THO LAW
OUR TIME
Copyright © 2020-2024 | Gospel Baptist Church, Indianapolis, Indiana, USA.