အပိုင္း ၁၂ ေခတ္ကာလ အေၾကာင္း
6/1/2019, 1:31:07DISPENSATION
အပိုင္း ၁၂ ေခတ္ကာလ အေၾကာင္း
အပိုင္း ၁၁ ေခတ္ကာလ အေၾကာင္း
အပိုင္း ၁ဝ ေခတ္ကာလ အေၾကာင္း
အပိုင္း ၉ ေခတ္ကာလ အေၾကာင္း
အပိုင္း ၈ ေခတ္ကာလ အေၾကာင္း
အပိုင္း ရ ေခတ္ကာလ အေၾကာင္း
အပိုင္း ၆ ေခတ္ကာလ အေၾကာင္း
အပိုင္း ၄ ေခတ္ကာလ အေၾကာင္း
အပိုင္း ၅ ေခတ္ကာလ အေၾကာင္း
အပိုင္း ၃ ေခတ္ကာလ အေၾကာင္း

1 2 > >>

ACTS
BEAST
COLOSSIANS
CROWNS
DISPENSATION
ETERNALLIFE
FEAST
GODLYWOMAN
HOLYSPIRIT
JOHN
MATTHEW
OFFERING
PHILIPPIANS
REVELATION
ROMANS
SALVATION
TABERNACLE
TEMPLE
VIDEO
WARS
SAYA AUNGLIN
SAYA ANDREW PUIA
GUEST SPEAKERS
VAN KAI U SIH
ZANNIAT THO LAW
OUR TIME
Copyright © 2020-2024 | Gospel Baptist Church, Indianapolis, Indiana, USA.