ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၂၁ း ၁ . ၂၅
6/2/2018, 1:00:29



JOHN
ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၂၁ း ၁ . ၂၅
Moses Thawng Cung က်မ္းစာသင္တန္း ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၂၀ း ၃၁
က်မ္းစာသင္တန္း ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁ရ း ၁ ၂၁
က်မ္းစာသင္တန္း ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁၆ း ၁ ၃၃
က်မ္းစာသင္တန္း ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁၅ း ၁ ၂ရ
က်မ္းစာသင္တန္း ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁၄ း ၁ ၃၁
က်မ္းစာသင္တန္း ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁၃ း ၁ ၃၈
က်မ္းစာသင္တန္း ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁၂ း ၁ ၅၀
က်မ္းစာသင္တန္း ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁၀ း ၁ ၄၂
က်မ္းစာသင္တန္း ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၉ း ၁ ၄၁

1 2 3 > >>

ACTS
BEAST
COLOSSIANS
CROWNS
DISPENSATION
ETERNALLIFE
FEAST
GODLYWOMAN
HOLYSPIRIT
JOHN
MATTHEW
OFFERING
PHILIPPIANS
REVELATION
ROMANS
SALVATION
TABERNACLE
TEMPLE
VIDEO
WARS
SAYA AUNGLIN
SAYA ANDREW PUIA
GUEST SPEAKERS
VAN KAI U SIH
ZANNIAT THO LAW
OUR TIME








Copyright © 2020-2024 | Gospel Baptist Church, Indianapolis, Indiana, USA.