၁ တိမောသေ ၄
2021-02-25, 35:00AUDIO
၁ တိမောသေ ၄ (2021-02-25)
ဘုရားကို အချစ်ဆုံး အကြောက်ဆုံး (2021-02-25)
ဘုရားကို ကြောက်ဘို့ (2021-02-25)
ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံရခြင်း (၁) (2021-02-25)
ချီဆောင်ခြင်း နှင့် ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲခြင်း (2021-02-14)
၁ တိမောသေ ၁-၂ (2021-02-14)
၁ တိမောသေ ၃-၁ (2021-02-14)
၁ တိမောသေ ၃-၄ (2021-02-14)
စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း (2021-02-09)
ဘယ်တောင်ပံ၊ညာတောင်ပံ (2021-02-09)

<<< 1 2 3 4 > >>

AUDIO
SUFFERING
TABERNACLE
TIMOTHY
GOAL
CHRISTIAN LIFE
FUTURE
FALAM